Střípky mých zájmů a mě samotné

-

Statistika

TOPlist

Kalendář

referáty-umění

krátký referátek-moderní slohy umění

Realismus ve výtvarném umění

Od poloviny 19.století začali někteří malíři odmítat romantické pojetí a zobrazovali svět ,který je obklopoval.Hledali dosud nezvyklá témata-práci dělníků i bídu rolníků.V čele realistů stál Gustave Courbet.Jeho lamači kamene vzbudili bouři kritiky.NA jeho dílo navázal další významný malíř Eduard Manet.Obrazem Snídaně v trávě vzbudil pohoršení.

Relismus můžeme rozdělit do dalších kategorií-Magický realismus-je to literární žánr...

-Kritický realismus -je literární i umělecký směr 19.a 20. století.Staví do středu pozornosti společenského člověka v jeho konkrétní podobě.

-Socialistický realismus- je to umělecklý směr,který byl schválen roku 1932 jako oficiální směrnice pro literaturu,výtvarné umění a hudbu

  • -Masarykův realismus-se opět netýká výtvarného umění
Naturalismus 1840-1880

Když byl v Paříži v roce 1824 vystaven Contableův obraz Vůz na seno ,zapůsobil velkým dojmem.Krajina zde nebyla pojata pouze jako ztělesněním nějaké nálady ,pocitu,ale malíř měl viditelně zájem i na bezprostředním věrném zpbrazení přírody,odpovídajícím skutečnosti.Tato snaha ho spojovala se skupinou francouzkých malířů ,kteří usilovali o podání přírody,jež se neopíralo ani o klasicisticko-akademické ideály,ani o poetizující romantický sentiment.Zákledem jejich tvorby bylo vnímání přírody ,jak ho prožívali v přímém pozorování,Takovým naturalistou byl Camille Corot .Jeho ,,láskyplné ponoření do objektivních projevů přírody,, založilo nový druh krajinomalby-paysage intime-intimní příroda.Impresionismus 1860-1900

Impresionismus je umělecký směr,který vznikl koncem 19.století.Byl reakcí na atelaérovou malbu,jeho cílem je malba v přírodě,kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle.Navazuje na realismus,se kterým má mnoho společných prvků.

První impresionisté stáli ve své době mimoběžný vkus,neboť nerespektovali mnoho tehdy platných pravidel výtvarného umění.Zcela programově odmítli hledat ideální krásu,ale naopak chtěli zabrazit přirozenou krásu v jejich okolí v danou chvíli.Podstatné bylo i to ,že nemalovali v ateliéru,ale venku v přírodě,zahradě,což jim umožnilo pozorovat přírodu a pokoušet se zachytit hru stínů a slunečního světla,Typické impresinistické obrazy s epoznají podle toho,že jsou tvořeny krátkýmo tahy štětcem s nemíchanou barvou,čámž vznikl strukturní povrch,který odlišuje od děl jejich předchůdců.

Představitelé světoví: Eugene Boudin,Marie Cassatt,Gustave Caillebotte,Camille Carot,Edgar Degas,Edouard Manet, Claude Monet,Vincent van Gogh,

Představitelé čeští:Antonín Slavíček,Soběslav Pinkas,Karel Purkyně,František Kupka,Symbolismus 1880-1900

Symbolismis je umělecké hnutí.které vzniklo ve Francii roku 1880,největší rozmach byl na přelomu 19. a 20. století.Symbolismus byl reakcí na popisnost naturalismu.Toto hnutí částečně navazuje na romantismus.Jejich cílem bylo zobrazovat věci,které nelze rtacionálně popsat jako například nálady ,emoce,lásku,atd.tj.zobrazit nezobrazitelné,snažili se proniknout k podstatě skutečnosti-usilovali o vnímání umění všemi pěti smysly.Ve větvarnám umění se tento směr nemohl zcela rotvinout ,neboť některé jeho myšlenky byly podobné jako u populární secese.

Představitelé- světoví:Gustav Moreau,James Ensor,Gustav Klimt

-čeští:František Bílek, Jan PreislerSecese 1890-1910

Secese je posledním z univerzálních mezinárodních výtvarných slohů,jemuž se podařilop vtisknout svůj umělecký řád všem projevům a věcem moderního života.Vytvořila modu a životní styl na konci 19.století a začátku 20.století.Těžiště secese neleží ve vysokém umění.v malbě ,sochařství,ale v dekoraci a užité m umění.Za hlavní znaky secese se považuje ornamentálnost,plošnost a záliba v neobyčejných barvách a estetickém využití rozličných materiálů.Secese vyhledává neobvyklé barevné odstíny a váže je podle principu harmoniea kontrastu.Ústředním znakem je stylizace ,secese se obrací k přírodním tvarům (listy,květy,lidské a zvířecí tělo)Hlavními představiteli v Čechách je Alfons Mucha a v Rakousku Gustav Klimt


Faudismus1905-1920

Faudismus je umělecký směr,který vznikl ve Francii v roce 1905 .Podobá se německému expresionismu.Byla zde snaha o čistou barvu ,o konstrukci obrazového prostoru bez modelace a stínování, o dokonalou harmonii?Malíři se snažili odpoutat od platných norem a měřítek.

Žádné komentáře